Oshomoye Ek Rate

Oshomoye Ek Rate | Drama

Oshomoye Ek Rate

Bangla Drama : Oshomoye Ek Rate Featurings: Sojol, Sohana Saba, Monir Khan Shimul, Abdulla rana, Sohel, Iqbal Directed by: Kaushik Sankar Das Script: Dewan Shamsur Rakib