Total Views: 2715
Director Kafi Bir
Starring Tarek Shapan, Liton Khondokar, Rasel Khan Bosonto Shakila
Premer Pathshala

Bangla Drama : Premer Pathshala Featurings: Tarek Shapan, Liton Khondokar, Rasel Khan Bosonto Shakila Director: Kafi Bir Script: Ali Sujan